Privatlivspolitik for Ny Akropolis

Seneste opdatering: 20.01.19

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Ny Akropolis er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Mette
Adresse: Sølvgade 95
CVR: 37816612
Telefonnr.: 50403533
Mail: info@nyakropolis.dk
Hjemmeside: www.nyakropolis.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger):

 • navn
 • adresse
 • indmeldelsesdato
 • telefonnummer
 • fødselsdato
 • mailadresser
 • evt. andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningens virke (fx bestyrelsespost eller ansvarsområde)

Vi behandler ikke cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (som fx børneattest).  Såfremt dette vil blive relevant i fremtiden vil der blive udarbejdet en specifik privatlivspolitik herfor.

Følsomme personoplysninger:
Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger, men da foreningen beskæftiger sig med filosofi, udgør medlemskab, tidligere medlemskab eller regelmæssig kontakt en følsom personoplysning.
Foreningen er frivillig og har et almennyttigt formål uden gevinst for øje, og behandlingen sker som en del af foreningens lovlige aktiviteter, som er en naturlig følge af foreningens formål.  
Foreningen har en særlig forpligtelse til at sørge for at oplysningerne ikke bliver misbrugt, fx vha. sikker opbevaring, og det ligeledes kun er udvalgte personer, der har adgang til dem.
Videregivelse af følsomme personoplysninger uden for foreningen kræver samtykke fra den registrerede.

Oplysninger om folk, der udviser interesse for foreningen, fx via tilmelding til nyhedsbrev, via kontakt på Facebook, per mail eller lignende:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som:

 • navn
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • evt. adresse

Oplysninger om frivillige:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som:

 • navn
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • evt. adresse
 • evt. fødselsdato

Oplysninger om samarbejdspartnere:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som:

 • navn
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • evt. adresse
 • virksomhedens eller organisationens navn og den enkelte kontaktpersons funktion indenfor denne.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx sociale medier, hjemmeside eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har hjemmel hertil.
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde gældende lovgivning
 • At administrere din relation til foreningen Ny Akropolis

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • At opfylde lovgivningen
 • At administrere din relation til foreningen Ny Akropolis

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer eller opdaterer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.